opc_loader
LeeftijdcontroleOm de inhoud van deze pagina te bekijken, een bestelling te plaatsen, aankopen te doen op deze website met noodzakelijke controle van de leeftijd bij afhaling van gekochte producten dient u 18 jaar of ouder te zijn. Bent u dat?
Ja Nee
Gastenboek
Alain 
EAGLE RARE 10 Year Old Bourbon: dit is mijn...
Maria 
Old Pulteney Liqueur- Dit is een gladde...
Anke 
cava portaceli is erg lekker! oh, en de site...
Ronny 
Ribeaupierre merlot en chardonnay: goede...
Thijl 
Ik heb hier al 3 keer drank besteld en heb...
Print deze pagina:


 

              VOORWAARDEN

Je moet 18 jaar of ouder zijn om deze site te bezoeken en om op deze site alcoholische dranken te kopen. Dit volgens de wet van 24 januari 1977 (art nr 6 § 6).

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wijn & Sterke Dranken zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Wijn & Sterke Dranken worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Wijn & Sterke Dranken ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van Wijn & Sterke Dranken zijn vrijblijvend en Wijn & Sterke Dranken behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Wijn & Sterke Dranken. Wijn & Sterke Dranken is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Wijn & Sterke Dranken dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling geschiedt per vooruitbetaling door middel van betaling met een kaart (MasterCard en Visa). Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Wijn & Sterke Dranken.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Wijn & Sterke Dranken gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Wijn & Sterke Dranken.

3.5 De mogelijkheid KORTING ACTIE geldt enkel in het geval dat a) de bestelling bestaat uit het vooropgestelde aantal producten  uit b) de deelnemende categorieën én c) de bestelling gebeurt in de aangegeven actieperiode én d) de actiecode is vermeld in het vak van de opmerkingen van de desbetreffende bestelling. In alle andere gevallen heeft u geen recht op de actiekorting.

 

Artikel 4. Levering


4.1 De door Wijn & Sterke Dranken opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 De mogelijkheid Gratis Levering ACTIE geldt enkel in het geval dat a)de bestelling bestaat uit minstens de deelnemende producten én b)de bestelling gebeurt in de aangegeven actieperiode én c) het adres waarop de bestelde producten moeten worden afgeleverd zich in de vermelde gemeenten bevindt. Deze mogelijkheid mag enkel gekozen worden wanneer aan deze 3 voorwaarden is voldaan. In alle andere gevallen moet de persoon die de bestelling plaatst instaan voor de betaling van de verzendkosten.

4.4 Verkoop van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar is bij de wet van 24 januari 1977 (art nr 6 § 6) verboden. Leeftijdscontrole bij afhaling/levering van uw bestelling is verplicht. Indien de persoon die de bestelling in ontvangst wenst te nemen zich niet kan legitimeren of volgens het legitimatiebewijs jonger is dan 18 jaar, mag hij de bestelling niet ontvangst nemen. In zo een geval keert de bestelling terug naar Wijn & Sterke Dranken.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Wijn & Sterke Dranken verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Wijn & Sterke Dranken geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Wijn & Sterke Dranken garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Wijn & Sterke Dranken daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) kalenderdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Wijn & Sterke Dranken de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, kunt u als particulier gebruik maken van het herroepingsrecht. U wordt gevraagd om binnen een termijn van 14 kalenderdagen (te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag waarop u de producten fysiek in ontvangst heeft genomen) Wijn & Sterke Dranken per e-mail (wijn.sterkedranken@gmail.com) te informeren over uw wens tot herroepen van de aankoopovereenkomst. U wordt verzocht om de producten samen met een kopie van de aankoopfactuur, binnen veertien (14) kalenderdagen, na de melding van het herroepen van de aankoopovereenkomst, te (laten) bezorgen bij Wijn & Sterke Dranken op het adres Passtraat 295 te 9100 Sint-Niklaas, België.  Binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van uw wens tot herroepen van de aankoopovereenkomst en van zodra producten retour zijn bij Wijn & Sterke Dranken, zal het door u betaalde aankoopbedrag van de geretourneerde producten worden teruggestort op uw bankrekening. 

De kosten van de retourzending komen voor de rekening van de klant en worden niet terugbetaald.

Retourzendingen worden slechts geaccepteerd en komen in aanmerking voor een terugbetaling indien:

*de producten in de originele verpakking zitten

*de originele verpakking van het product onbeschadigd is en voorzien is van onbeschadigde aangehechte labels en onbeschadigde aangehechte stickers

*de producten voorzien zijn van onbeschadigde aangehechte labels en onbeschadigde aangehechte stickers

*de producten niet zijn geopend en niet zijn gebruikt

In het geval dat de geretourneerde producten niet aan de bovenvermelde voorwaarden (zie * bij 7.3) voldoen, zal er een waardevermindering worden doorberekend aan de klant.

 

Artikel 8. Garantie


8.1 Indien Wijn & Sterke Dranken producten aan de afnemer levert, is Wijn & Sterke Dranken nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Wijn & Sterke Dranken ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever per e-mail (wijn.sterkedranken@gmail.com) worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van dertig (30) kalenderdagen. Reclamaties welke door Wijn & Sterke Dranken na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Wijn & Sterke Dranken in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie


9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Wijn & Sterke Dranken, dan wel tussen Wijn & Sterke Dranken en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Wijn & Sterke Dranken, is Wijn & Sterke Dranken niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Wijn & Sterke Dranken.

 

Artikel 10. Overmacht


10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Wijn & Sterke Dranken ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Wijn & Sterke Dranken gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan bedrijfsnaam kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen


11.1 Indien u aan Wijn & Sterke Dranken schriftelijk opgave doet van een adres, is Wijn & Sterke Dranken gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Wijn & Sterke Dranken schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Wijn & Sterke Dranken gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Wijn & Sterke Dranken deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Wijn & Sterke Dranken in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Wijn & Sterke Dranken vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Wijn & Sterke Dranken is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.